กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายถนอมศักดิ์ ฆานะสิสิทธิ์

นายณัฐพล ยุติกิจ
ครูผู้ช่วย