ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนตามลำดับชั้นโรงเรียนอนุบาลนาดี ปีการศึกษา 2561
( ข้อมูลวันที่10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 )
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม
ชาย หญิง
อนุบาลปีที่ 2 1 3 6 9
อนุบาลปีที่ 3 1 1 - 1
รวมอนุบาลทั้งสิน 2 4 6 10
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1 11 8 19
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 1 11 10 21
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 1 20 15 35
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 1 24 18 42
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 1 19 22 41
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2 15 20 35
รวมประถมศึกษาทั้งสิ้น 7 100 93 193
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1 11  7 18
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1 5  7 12
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1  8 10 18
รวมมัธยมศึกษาทั้งสิน 3 24 24 48
รวมทั้งหมด 12 128 123 251