ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ปีการศึกษา2561 )
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วิชาเอก
1. นายเกียรติศักดิ์  ทัศคร ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. บริหารการศึกษา
2. นางรุ่งทิพย์  ศิลธรรม ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. บริหารการศึกษา
3. นางวรรณพร ท่าประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ. การประถมศึกษา
4. นางน้ำทิพย์  พุทธาธรรม ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. สังคมศึกษา
5. นางบังอร  แสนวิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. การประถมศึกษา
6. นางสุณีย์  เชาวกิจ ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย
7. นางชลอ  ชาญวิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. การประถมศึกษา
8. นางวิมล  รัตนศักดิ์ดา ครูชำนาญการพิเศษ ค.ม. หลักสูตรและการสอน
9. นายถนอมศักดิ์  ฆานะสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. เกษตรศาสตร์
10. นางฐิตารีย์  จรัสเนตินันท์ ครูชำนาญการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา
11. นางสาวอัจฉรา  ทรัพย์มั่น ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. คณิตศาสตร์
12. นางอายูรีย์     ขุนเปีย ครูผู้ช่วย ศษ.ม. บริหารการศึกษา
13. นางสาวปัทมา  วงศ์ณรัตน์ ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ
14. นางสาวพรพิมล  มูลดี ครูชำนาญการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา
15. นายณัฐพล  ยุติกิจ ครูผู้ช่วย ค.บ. คอมพิวเตอร์
16. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐจิมา  จั่นเพ็ชร์ ธุรการโรงเรียน ค.บ. ภาษาไทย
17. นายสมชาย  พนมกุล นักการภารโรง - -
ครูผู้ชาย 3 คน (รวมผู้บริหาร) ครูผู้หญิง 12 คน   ครูธุรการ 1 คน  นักการภารโรง 1 คน         รวมทั้งสิ้น 17 คน