ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
                ก่อตั้งเมื่อ วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๔๗๑ เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลนาดี ๑ โดยอาศัยอยู่ศาลาวัดบ้านแดง  ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านนาดีได้รับอนุมัติจากทางราชการให้เป็นโรงเรียนอนุบาลนาดี ประจำอำเภอนาดี  ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ปรัชญา :                                          ปญญานรานํง
สีประจำโรงเรียน :                            ชมพู – เทา
อักษรย่อโรงเรียน :                           น.ด.
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา :             ยิ้มง่าย ไหว้สวย รวมมิตร จิตอาสา
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา :            ปลูกฝังวัฒนธรรมไทยและเล่นดนตรีไทย